يکشنبه, 3 تير 1397

منو


 در راستای تحقق اهداف تشکیل کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور و به منظور تامین نیازهای ضروری اعضاء صندوق کانون بازنشستگان، دستورالعمل صندوق بر اساس تجربیات گذشته مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و بصورت ذیل تدوین گردید.
1-در این دستورالعمل صندوق وام کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور به اختصار صندوق نامیده می شود.
2-کلیه اعضاء کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور می توانند با درخواست کتبی و با پرداخت حق  عضویت ماهانه، عضو صندوق گردند. فرم (1)
3-سرمایه صندوق صرفــاً بـرای پـرداخت وام ضروری براساس این دستورالعمل می باشد و هر نوع مصارف خیراندیشانه دیگر از آن به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
4-متقاضیان دریافت وام باید تقاضای خود را بصورت کتبی و مطابق فرم های 2 و 3 و مدارکی که هیات مدیره تعیین می کند ارائه نمایند.
تبصره : تصمیم گیری درخصوص فرم های تکمیل شده وام ضروری به عهده هیات مدیره صندوق می باشد.

5-بازپرداخت اقساط وام انحصاراً از حقوق وام گیرنده، کسر می گردد.
6-پس از فوت هر عضو صندوق، هیات مدیره صندوق با ورثه قانونی او تسویه حساب می نماید.
7-پس از فوت هریک ازاعضاء صندوق، همسر نامبرده درصورتیکه مستمری بگیر قانونی باشد درصورت تمایل می تواند عضو صندوق باقی بماند و درصورت فوت همسر، عضویت در صندوق پایان می پذیرد.
تبصره1 : چنانچه قبل از تدوین این دستورالعمل چند نفر از وراث یک متوفی به عضویت صندوق پذیرفته شده اند، دریافت وام هریک از آنها براساس مقررات صندوق و در زمان مقرر مربوط به خود امکان پذیر می باشد.
تبصره2: هر عضو کانون فقط می تواند یک عضویت صندوق را دارا باشد(اعم از بازنشسته و مستمری بگیر)
8 – میزان حق عضویت، وام، بازپرداخت توسط هیات مدیره صندوق برای یکسال مالی تعیین می گردد.
9- پرداخت وام به شخص متقاضی می بایست با رعایت تمام شرایط این دستورالعمل و تسویه حساب وام قبلی وی انجام شود.
10- پرداخت وام به عضو جدید حداقل 3 ماه پس از تکمیل پس انداز وی در صندوق امکان پذیر است.
11- درصورت انصراف هریک از اعضاء صندوق از عضویت در صندوق، هیات مدیره موظف است پس از دریافت کتبی انصراف و پس از بررسی های لازم اقدام نماید.
 12- وام ضروری فقط بصورت چک به شخص متقاضی تحویل می گردد و درصورتیکه فرد متقاضی صرف مدت 2 هفته از تاریخ اعلام، مراجعه ننماید نوبت نامبرده به فرد متقاضی دیگری واگذار می گردد.
13- درصورتیکه عضوی از اعضاء تقاضای انصراف از صندوق را نماید عضویت مجدد برای ایشان امکانپذیر نمی باشد.
14- سرمایه صندوق از محل حق عضویت های اعضاء صندوق، کارمزد وام هاو کمک های دولتی تامین می گردد.
15- در بانک ملی شعبه نقشه برداری کد 707 حساب مشترکی برای 3 نفر از اعضاء هیات مدیره صندوق و با حق امضاء 2 نفر از آنان افتتاح می گردد.
16- هیات مدیره صندوق :
الف- رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان نقشه برداری(حق امضاء ثابت)
ب- مدیر عامل کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری
ج- یک نفر از اعضاء صندوق با انتخاب هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری
د- دو نفر عضو علی البدل از اعضاءصندوق با انتخاب هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری
تبصره: اعضا علی البدل می توانند بدون حق رای در جلسات صندوق شرکت نمایند.
17- بازرس اصلی و علی البدل همان بازرس اصلی و علی البدل کانون می باشند.
18- حسابدار با انتخاب هیات مدیره 
19- جلسات صندوق ماهیانه و در صورت ضرورت، جلسه فوق العاده با تهیه صورت جلسه برگزار می گردد.
20- تمامـی مدارک وصورتجلسـات دردفتـرکانـون بازنشستگان نگهداری می-شود.
21- هزینه های اداره امور صندوق از محل کارمزد وام ها با تصویب هیئت مدیره صندوق پرداخت می گردد.
22- تصمیم گیری در مورد انحلال صندوق و هرگونه مسائل خارج از حیطه اختیارات هیات مدیــره بـا رای اکثریت اعضاء صندوق در جلسه فوق العاده امکان پذیر می باشد. 
این دستورالعمل در بیست و دو ماده و چهار تبصره تنظیم گردیده و با تایید و امضاء اعضاء هیات مدیره و کارشناسان منتخب در تمام صفحات آن معتبر بوده و هرگونه تغییر در مفاد آن می بایست با تصویب اعضاء هیات مدیره و کارشناسان منتخبی از اعضاء صندوق صورت پذیرد.
..................................................................................................................................................................

درخواست عضویت در کانون بازنشستگان (فرم 1)
سازمان نقشه برداری کشور


تاریخ .....................................
اینجانب (نام و نام خانوادگی)................................................................
فرزند.............................دارنده شناسنامه...................................کد ملی.....................................
شماره دفتر کل بازنشستگی ...................................................
شماره حساب بانک صادرات...................................................
تلفن ..........................................موبایل....................................................................
آدرس منزل: .......................................................................................................................

درخواست عضویت در کانون بازنشستگان و صندوق وام را می نمایم. لذا اجازه می دهم مدیریت امور مالی و ذیحسابی موارد ذیل را از حقوق اینجانب کسر و به حساب های اشاره شده ذیل واریز نماید.
1-حق عضویت ماهیانه کانون به حساب 10646777006 بانک ملی کد 707
امضاء متقاضی :

2-حق عضویت ماهیانه صندوق وام به حساب 105679264007بانک ملی کد707
امضاء متقاضی :
پیوست: کپی بازنشستگی
 لیست افراد تحت تکفل

افراد تحت تکفل
 ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره کارت ملی

 1- همسر      
 2- فرزند      
 3- فرزند      
 4- فرزند      
......................................................................................................................................................................
فرم درخواست وام صندوق (فرم3)
کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور (مستمری بگیران) 

تاریخ درخواست .....................................
نام و نام خانوادگی........................................................
نام متوفی ............................................................
کدملی....................................................................
شماره حساب بانک صادرات...................................................
شماره دفتر کل.............................................................................
تلفن.....................................................................................موبایل.....................................................

مدیریت محترم امورمالی و ذیحسابی 
اینجانب به آن مدیریت وکالت بلاعزل می دهم، وام دریافت شده به مبلغ 30/000/000ریال از صندوق رفاه کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور به مدت 20 ماه و اقساط 1/500/000ریال توسط آن مدیریت از حقوق و یا سایر مطالبات اینجانب کسر و به حساب سپرده قرض الحسنه جاری ملی شماره 0105679264007 شعبه نقشه برداری  کد 707 واریز گردد.

تاریخ اتمام وام قبلی: 
امضاء متقاضی: 

چک شماره ..................................به تاریخ..........................تحویل اینجانب گردید.
امضاء وام گیرنده:

ضامن: اینجانب..............................................کد ملی.............................نسبت با متقاضی................................

امضاء ضامن 
......................................................................................................................................................................
فرم درخواست وام صندوق (فرم2)
کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور  

تاریخ درخواست .....................................
نام و نام خانوادگی........................................................
کد ملی ............................................................
شماره حساب بانک صادرات...................................................
شماره دفتر کل بازنشستگی.............................................................................
تلفن.....................................................................................موبایل.....................................................

مدیریت محترم امورمالی و ذیحسابی 
اینجانب به آن مدیریت وکالت بلاعزل می دهم، وام دریافت شده به مبلغ 30/000/000ریال از صندوق رفاه کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور به مدت 20 ماه و اقساط 1/500/000ریال توسط آن مدیریت  از حقوق و یا سایر مطالبات اینجانب کسر و به حساب سپرده قرض الحسنه جاری ملی شماره 0105679264007 شعبه نقشه برداری  کد 707 واریز گردد.
در ضمن بیمه عمر اینجانب بعنوان ضمانت وام می¬باشد.
تاریخ اتمام وام قبلی: 
امضاء متقاضی: 

چک شماره ..................................به تاریخ..........................تحویل اینجانب گردید.

امضاء وام گیرنده:
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8