پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 3 ارديبهشت 1398
 • EN
منو

   در راستای تحقق اهداف تشکیل کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور و به منظور تامین نیازهای ضروری اعضاء صندوق کانون بازنشستگان، دستورالعمل صندوق بر اساس تجربیات گذشته مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و بصورت ذیل تدوین گردید.
  1-در این دستورالعمل صندوق وام کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور به اختصار صندوق نامیده می شود.
  2-کلیه اعضاء کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور می توانند با درخواست کتبی و با پرداخت حق  عضویت ماهانه، عضو صندوق گردند. فرم (1)
  3-سرمایه صندوق صرفــاً بـرای پـرداخت وام ضروری براساس این دستورالعمل می باشد و هر نوع مصارف خیراندیشانه دیگر از آن به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
  4-متقاضیان دریافت وام باید تقاضای خود را بصورت کتبی و مطابق فرم های 2 و 3 و مدارکی که هیات مدیره تعیین می کند ارائه نمایند.
  تبصره : تصمیم گیری درخصوص فرم های تکمیل شده وام ضروری به عهده هیات مدیره صندوق می باشد.

  5-بازپرداخت اقساط وام انحصاراً از حقوق وام گیرنده، کسر می گردد.
  6-پس از فوت هر عضو صندوق، هیات مدیره صندوق با ورثه قانونی او تسویه حساب می نماید.
  7-پس از فوت هریک ازاعضاء صندوق، همسر نامبرده درصورتیکه مستمری بگیر قانونی باشد درصورت تمایل می تواند عضو صندوق باقی بماند و درصورت فوت همسر، عضویت در صندوق پایان می پذیرد.
  تبصره1 : چنانچه قبل از تدوین این دستورالعمل چند نفر از وراث یک متوفی به عضویت صندوق پذیرفته شده اند، دریافت وام هریک از آنها براساس مقررات صندوق و در زمان مقرر مربوط به خود امکان پذیر می باشد.
  تبصره2: هر عضو کانون فقط می تواند یک عضویت صندوق را دارا باشد(اعم از بازنشسته و مستمری بگیر)
  8 – میزان حق عضویت، وام، بازپرداخت توسط هیات مدیره صندوق برای یکسال مالی تعیین می گردد.
  9- پرداخت وام به شخص متقاضی می بایست با رعایت تمام شرایط این دستورالعمل و تسویه حساب وام قبلی وی انجام شود.
  10- پرداخت وام به عضو جدید حداقل 3 ماه پس از تکمیل پس انداز وی در صندوق امکان پذیر است.
  11- درصورت انصراف هریک از اعضاء صندوق از عضویت در صندوق، هیات مدیره موظف است پس از دریافت کتبی انصراف و پس از بررسی های لازم اقدام نماید.
   12- وام ضروری فقط بصورت چک به شخص متقاضی تحویل می گردد و درصورتیکه فرد متقاضی صرف مدت 2 هفته از تاریخ اعلام، مراجعه ننماید نوبت نامبرده به فرد متقاضی دیگری واگذار می گردد.
  13- درصورتیکه عضوی از اعضاء تقاضای انصراف از صندوق را نماید عضویت مجدد برای ایشان امکانپذیر نمی باشد.
  14- سرمایه صندوق از محل حق عضویت های اعضاء صندوق، کارمزد وام هاو کمک های دولتی تامین می گردد.
  15- در بانک ملی شعبه نقشه برداری کد 707 حساب مشترکی برای 3 نفر از اعضاء هیات مدیره صندوق و با حق امضاء 2 نفر از آنان افتتاح می گردد.
  16- هیات مدیره صندوق :
  الف- رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان نقشه برداری(حق امضاء ثابت)
  ب- مدیر عامل کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری
  ج- یک نفر از اعضاء صندوق با انتخاب هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری
  د- دو نفر عضو علی البدل از اعضاءصندوق با انتخاب هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری
  تبصره: اعضا علی البدل می توانند بدون حق رای در جلسات صندوق شرکت نمایند.
  17- بازرس اصلی و علی البدل همان بازرس اصلی و علی البدل کانون می باشند.
  18- حسابدار با انتخاب هیات مدیره 
  19- جلسات صندوق ماهیانه و در صورت ضرورت، جلسه فوق العاده با تهیه صورت جلسه برگزار می گردد.
  20- تمامـی مدارک وصورتجلسـات دردفتـرکانـون بازنشستگان نگهداری می-شود.
  21- هزینه های اداره امور صندوق از محل کارمزد وام ها با تصویب هیئت مدیره صندوق پرداخت می گردد.
  22- تصمیم گیری در مورد انحلال صندوق و هرگونه مسائل خارج از حیطه اختیارات هیات مدیــره بـا رای اکثریت اعضاء صندوق در جلسه فوق العاده امکان پذیر می باشد. 
  این دستورالعمل در بیست و دو ماده و چهار تبصره تنظیم گردیده و با تایید و امضاء اعضاء هیات مدیره و کارشناسان منتخب در تمام صفحات آن معتبر بوده و هرگونه تغییر در مفاد آن می بایست با تصویب اعضاء هیات مدیره و کارشناسان منتخبی از اعضاء صندوق صورت پذیرد.
  ..................................................................................................................................................................

  درخواست عضویت در کانون بازنشستگان (فرم 1)
  سازمان نقشه برداری کشور


  تاریخ .....................................
  اینجانب (نام و نام خانوادگی)................................................................
  فرزند.............................دارنده شناسنامه...................................کد ملی.....................................
  شماره دفتر کل بازنشستگی ...................................................
  شماره حساب بانک صادرات...................................................
  تلفن ..........................................موبایل....................................................................
  آدرس منزل: .......................................................................................................................

  درخواست عضویت در کانون بازنشستگان و صندوق وام را می نمایم. لذا اجازه می دهم مدیریت امور مالی و ذیحسابی موارد ذیل را از حقوق اینجانب کسر و به حساب های اشاره شده ذیل واریز نماید.
  1-حق عضویت ماهیانه کانون به حساب 10646777006 بانک ملی کد 707
  امضاء متقاضی :

  2-حق عضویت ماهیانه صندوق وام به حساب 105679264007بانک ملی کد707
  امضاء متقاضی :
  پیوست: کپی بازنشستگی
   لیست افراد تحت تکفل

  افراد تحت تکفل
   ردیف

  نام و نام خانوادگی

  تاریخ تولد

  شماره کارت ملی

   1- همسر      
   2- فرزند      
   3- فرزند      
   4- فرزند      
  ......................................................................................................................................................................
  فرم درخواست وام صندوق (فرم3)
  کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور (مستمری بگیران) 

  تاریخ درخواست .....................................
  نام و نام خانوادگی........................................................
  نام متوفی ............................................................
  کدملی....................................................................
  شماره حساب بانک صادرات...................................................
  شماره دفتر کل.............................................................................
  تلفن.....................................................................................موبایل.....................................................

  مدیریت محترم امورمالی و ذیحسابی 
  اینجانب به آن مدیریت وکالت بلاعزل می دهم، وام دریافت شده به مبلغ 30/000/000ریال از صندوق رفاه کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور به مدت 20 ماه و اقساط 1/500/000ریال توسط آن مدیریت از حقوق و یا سایر مطالبات اینجانب کسر و به حساب سپرده قرض الحسنه جاری ملی شماره 0105679264007 شعبه نقشه برداری  کد 707 واریز گردد.

  تاریخ اتمام وام قبلی: 
  امضاء متقاضی: 

  چک شماره ..................................به تاریخ..........................تحویل اینجانب گردید.
  امضاء وام گیرنده:

  ضامن: اینجانب..............................................کد ملی.............................نسبت با متقاضی................................

  امضاء ضامن 
  ......................................................................................................................................................................
  فرم درخواست وام صندوق (فرم2)
  کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور  

  تاریخ درخواست .....................................
  نام و نام خانوادگی........................................................
  کد ملی ............................................................
  شماره حساب بانک صادرات...................................................
  شماره دفتر کل بازنشستگی.............................................................................
  تلفن.....................................................................................موبایل.....................................................

  مدیریت محترم امورمالی و ذیحسابی 
  اینجانب به آن مدیریت وکالت بلاعزل می دهم، وام دریافت شده به مبلغ 30/000/000ریال از صندوق رفاه کانون بازنشستگان سازمان نقشه برداری کشور به مدت 20 ماه و اقساط 1/500/000ریال توسط آن مدیریت  از حقوق و یا سایر مطالبات اینجانب کسر و به حساب سپرده قرض الحسنه جاری ملی شماره 0105679264007 شعبه نقشه برداری  کد 707 واریز گردد.
  در ضمن بیمه عمر اینجانب بعنوان ضمانت وام می¬باشد.
  تاریخ اتمام وام قبلی: 
  امضاء متقاضی: 

  چک شماره ..................................به تاریخ..........................تحویل اینجانب گردید.

  امضاء وام گیرنده:
  DOURAN Portal V4.6.1.0

  V4.6.1.0